top of page

NOVASAM ARAŞTIRMA ve DANIŞMANLIK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

NOVASAM Araştırma toplumsal, ekonomik, siyasi ve sektörel alanlarda yürüttüğü araştırma faaliyetleri sırasınca topladığı kişisel verileri 6698 sayılı KVK Kanunu’na ve diğer kanunlarda öngörülen esas ve yükümlülüklere uygun olarak toplamakta, işlemekte ve saklamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

NOVASAM kişisel verileri yürüttüğü araştırmalar kapsamında hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; bu amaçlarla sınırlı ve ölçülü biçimde toplamakta ve mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

Araştırmanın niteliğine bağlı olarak veriler otomatik, kısmi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle açık rızaya dayanarak toplanmaktadır. Kişisel veriler KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir ve sadece yasa gereği yetkilendirilmiş resmi kurumlar ile paylaşılabilir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

NOVASAM amacı ile ilişkili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, kişisel verileri toplayabilmekte ve işleyebilmektedir:

  1. Toplumsal, ekonomik, siyasi araştırmalar ve pazar araştırmaları gibi faaliyet gösterdiği alanlarda araştırmalar yapmak

  2. Nitel ve nicel araştırmalar için katılımcı bulmak

  3. Anket, derinlemesine görüşme, odak grup yapmak

  4. Toplanan verilerin doğruluğunu teyit etmek

  5. Sorulara ve taleplere yanıt vermek

  6. İstatistik üretmek, analiz yapmak ve rapor hazırlamak

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Kişisel veriler NOVASAM’ın gizlilik sözleşmesi imzaladığı iş ortakları dışında hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmamaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri) ise iş ortakları dahil hiçbir üçüncü kişiyle paylaşılmamakta, üretilen istatistik, analiz ve raporlarda anonimleştirilerek kullanılmaktadır.

NOVASAM yalnızca hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesinin zorunlu olduğu durumlarda yasa gereği yetkilendirilmiş resmi kurumlar ile veri paylaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişilerin kişisel verilerine ilişkin hakları KVK Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Bu haklar çerçevesinde NOVASAM’a yapacağınız talepleriniz kanunda belirtildiği şekilde ve yöntemle en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, yalnızca Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

bottom of page