top of page

PROJELERİMİZ

Yerel Yönetimler Araştırması

2024-DEVAM

Harvard-Bryn4.png

"Yerel Yönetimler Araştırması"nın saha çalışması 2019 yılında SAM Araştırma ve Danışmanlık tarafından yürütüldü. 2024 yılında aynı ekip, bu sefer NOVASAM Araştırma çatısı altında, araştırma için devam niteliği taşıyan benzer bir saha çalışması yürütmektedir. Saha çalışması kapsamında Türkiye temsili 2500 yüz-yüze anket yapılacaktır. Bryn Mawr Üniversitesi'nden Aytuğ Şaşmaz ile Harvard Üniversitesi'nden Tarek Masoud için yürütülen araştırma seçmenlerin oy verme tercihlerine ve karar verme süreçlerine odaklanmaktadır.

Türkiye’de Sivil Toplum Algısı Saha Araştırması

2024-DEVAM

STGMveTÜSEV.png

STGM ve TÜSEV için yürütülen araştırmada, vatandaşların Türkiye’deki sivil topluma ilişkin nasıl bir algıya sahip oldukları, ne düzeyde güven duydukları, STÖ’lerle nasıl ilişkiye geçtikleri, sivil topluma ilişkin ne tür değerlendirmeler yaptıkları, STÖ’leri ne kadar tanıdıkları ve sivil toplumdan neler bekledikleri gibi konular incelenmektedir. Araştırma Türkiye temsili 3000 yüz-yüze anketi, bulguların analizini ve Türkçe-İngilizce raporlamayı kapsamaktadır.

“İş Yerinde Güçlenme” Projesi İzleme Çalışması Araştırması (Faz 2)

2023-2024

AÇEV-ölçülü.png

Araştırma AÇEV’in “İş Yerinde Güçlenme” Projesi kapsamında Türkiye'de üretim yapan bir markanın tekstil fabrika ve atölyelerindeki kadınları güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için yürüttüğü eğitim programının izleme ve değerlendirme çalışması kapsamında yürütülmektedir. Araştırma 24 derinlemesine görüşmeyi, bulguların analizini ve İngilizce raporlamayı kapsamaktadır.

“Birlikte Güçlüyüz” Projesi İzleme Çalışması Araştırması (Faz 4)

2023-2024

AÇEV-ölçülü.png

Araştırma AÇEV’in “Birlikte Güçlüyüz” Projesi kapsamında Türkiye'de üretim yapan bir markanın tekstil fabrika ve atölyelerindeki kadınları güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için yürüttüğü eğitim programının izleme ve değerlendirme çalışması kapsamında yürütülmektedir. Araştırma 16 derinlemesine görüşmeyi, bulguların analizini ve İngilizce raporlamayı kapsamaktadır.

Araba Servisleri Memnuniyet Anketi 

Ekim 2023

araba.png

Özel bir firma için bayilerin ve servislerin hizmet ve ürünlerine ilişkin memnuniyeti ölçmek üzere CATI yöntemiyle 1150 anket yapıldı.

Süleymaniye’nin Sosyal ve Ekonomik Doku Analizi Araştırması

Nisan 2023

ibb.jpg

İBB Planlama Müdürlüğü tarafından Süleymaniye'de yürütülen nazım imar planı çalışmasına veri sağlamak amacıyla bölgede sosyal ve ekonomik doku araştırması yapıldı. Araştırmanın niteliksel saha çalışmasında Süleymaniye’de yaşayanlar, işyeri sahipleri, çalışanlar, mal sahipleri ve öğrenciler gibi çeşitli nitelikteki aktörlerle 65, Süleymaniye hakkında uzmanlığı bulunan kişilerle 11 derinlemesine görüşme ve bir odak grup toplantısı yapıldı.

Niceliksel saha çalışmasında ise YTÜ Şehir Planlama bölümünden öğrencilerle çalışılarak, 403 işyeri,100 hane halkı ve 125 ziyaretçiyle yüz yüze anket yapıldı. Bulgular analiz edilerek iki ayrı rapor halinde sunuldu.

Çocuk Danışma Kurulu Sahada
Gündem Deprem

Nisan 2023

thumbnail_IMG-3035.png

Çocukİstanbul'un İstanbul'daki çocuklarla birlikte yürüttüğü, deprem gündemli anket çalışmasının soru formu hazırlığına ve veri analizine danışmanlık yapıldı. 

Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğü
Saha Araştırması

Mart 2023

STGMveTÜSEV.png

TÜSEV ve STGM için yürütülen Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğü Araştırması'nda Türkiye genelinde sivil toplum örgütleriyle 1003 anket, 48 derinlemesine görüşme ve iki odak grup toplantısı yapıldı. Toplanan bu veri çeşitli niceliksel ve niteliksel analiz yöntemleri kullanılarak raporlandı.

Hayat Dolu Buluşmalar
Programı Değerlendirmesi

Aralık 2022

AÇEV-ölçülü.png

AÇEV'in yürüttüğü Hayat Dolu Buluşmalar Programı'nın izleme çalışmasının bir parçası olarak dört ilde kadın fabrika çalışanları ve yöneticileriyle 12 odak grup toplantısı yapıldı ve bulgular raporlandı.

Araba Servisleri Memnuniyet Anketi 

Ekim 2022

araba.png

Özel bir firma için bayilerin ve servislerin hizmet ve ürünlerine ilişkin memnuniyeti ölçmek üzere CATI yöntemiyle 1201 anket yapıldı.

Anadolu'nun Nabzı Anketi

Nisan 2021 - Ekim 2022

ekonomim-2.png

Türkonfed'in desteğiyle Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi tarafından yürütülen ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarıyla ekonominin nabzını ölçmeye yönelik üç ayda bir yapılan anket verisinin analizi ve karşılaştırmalı raporlanması yapıldı.

Mühendislik Müfredatının Yeşil Ekonomi Kapsamında Endüstri Bakış Açısı ile
İyileştirilmesi Projesi

Ağustos 2022

bahcesehir_universitesi_logo_amblem.jpg

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi için Mühendislik Müfredatının Yeşil Ekonomi Kapsamında Endüstri Bakış Açısı ile İyileştirilmesi Projesi’de 82 akademisyen ve çeşitli sektörlerden 89 yöneticiyle telefon anketi; 128 öğrenciyle yüz yüze anket yapıldı ve raporlandı.

Demokrasi Algısı

Ağustos 2022

Huberlin-logo.svg.png

Humboldt Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nden Saskia Schafer ve Dr. Zeynep Balcıoğlu için 29 entelektüelle Türkiye'deki demokrasi algısına ilişkin derinlemesine görüşmeler yapıldı.

Diş Hekimliği Sarf Malzeme Araştırması

Temmuz 2022

salt.jpg

Salt İletişim adına Türkiye pazarına girmeyi değerlendiren uluslararası bir firma için ağız ve diş sağlığı sektörünün mevcut durum saptaması yapıldı. Bu amaçla sektörün farklı paydaşlarıyla derinlemesine görüşmeler ve pazar analizi yapıldı, bulgular raporlandı.

İstanbul Kedi Belgeseli İçin Saha Çalışması 

Nisan 2022

MA PRo.png

MA Production'ın üstlendiği belgesel projesinin saha araştırması yürütüldü.

bottom of page